Menu

Política de privacitat

INFORMACIÓ ADDICIONAL (LEGITIMACIÓ Art. 6.1.i RGPD INTERÈS PÚBLIC)

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable

Identitat: Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) [P1703700C]

Adreça Postal: c/ Vall.llobera, s/n. Caldes de Malavella. 17455 Girona

Telèfon: 972 470 005

Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Delegat de Protecció de Dades

Dades de contacte:

Tràmit electrònic (pot consultar per nom de tràmit en la següent url: http://caldesdemalavella.eadministracio.cat/dossier)

Formulari de Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades

Correu postal: Registre General. c/ Vall.llobera, s/n. Caldes de Malavella. 17455 Girona

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i

sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i

documentació.

Existència de decisions automatitzades?

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim

Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l'actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment

administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

Deurà regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment,

supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d'aquesta Entitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una missió que és realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics,

de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment,

sempre que existeixi normativa legal que ho empari.

A més, la Entitat té contractada la eina GESTIONA amb la empresa ESPUBLICO SERVEIS PER LA ADMINISTRACIÓ LOCAL S.A. que és el encarregat del

tractament de els dades segons el contracte de encàrrec signat entre les parts.

Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seves dades personals o no. Les persones interessades

tenen dret a accedir a les seves dades personals, el termini de conservació de les seves dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecto del

tractament.

Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot sol·licitar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc…)

Els interessats té dret a la limitació del tractament, per a això deuran sol·licitar-ho al responsable, el qual deurà suspendre el tractament de les dades

quan els ciutadans sol·licitin la rectificació o la supressió de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol·licitud.

Els interessats podran exercir el dret de supressió (dret a l'oblit) sempre que es donin les circumstàncies enumerades en el RGPD.

L'afectat pot exercir el dret a obtenir informació al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situació personal, amb l'excepció del qual

s'acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la

mercadotécnica directa.

L'interessat tindrà dret a la portabilitat a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre

responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s'efectuï per mitjans automatitzats

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles a la seu electrònica d'aquesta entitat

o remetent a aquesta un escrit per correu postal.

Tràmit electrònic (pot consultar per nom de tràmit en la següent url: http://caldesdemalavella.eadministracio.cat/dossier)

Sol·licitud de Rectificació, Oposició o Cancel·lació dels Drets de Caràcter Personal

Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública pels Ciutadans

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l'Autoritat de Control?

Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció

en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o bé accedint a la

seva seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Polítiques de cookies?

Podrà accedir a la política de cookies a la seu electrònica de l'Entitat: http://caldesdemalavella.eadministracio.cat/cookies

INFORMACIÓ ADDICIONAL (LEGITIMACIÓ Art. 6.1.a RGPD CONSENTIMENT)

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable

Identitat: Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) [P1703700C]

Adreça Postal: c/ Vall.llobera, s/n. Caldes de Malavella. 17455 Girona

Telèfon: 972 470 005

Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Delegat de Protecció de Dades

Dades de contacte:

Tràmit electrònic (pot consultar per nom de tràmit en la següent url: http://caldesdemalavella.eadministracio.cat/dossier)

Formulari de Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades

Correu postal: Registre General. c/ Vall.llobera, s/n. Caldes de Malavella. 17455 Girona

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder enviar als interessats informació de caràcter general que pugui ser-los

d'utilitat.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i

sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i

documentació.

Existència de decisions automatitzades?

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim

Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l'actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment

administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

Deurà regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment,

supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d'aquesta Entitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment, que va ser informat, lliure, específic i atorgat mitjançant una manifestació que

mostro la seva voluntat de consentir, és a dir, de manera inequívoca.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment,

sempre que existeixi normativa legal que ho empari.

A més, la Entitat té contractada la eina GESTIONA amb la empresa ESPUBLICO SERVEIS PER LA ADMINISTRACIÓ LOCAL S.A. que és el encarregat del

tractament de els dades segons el contracte de encàrrec signat entre les parts.

Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seves dades personals o no. Les persones interessades

tenen dret a accedir a les seves dades personals, el termini de conservació de les seves dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecto del

tractament.

Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot sol·licitar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc…)

Els interessats té dret a la limitació del tractament, per a això deuran sol·licitar-ho al responsable, el qual deurà suspendre el tractament de les dades

quan els ciutadans sol·licitin la rectificació o la supressió de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol·licitud.

Els interessats podran exercir el dret de supressió (dret a l'oblit) sempre que es donin les circumstàncies enumerades en el RGPD.

L'afectat pot exercir el dret a obtenir informació al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situació personal, amb l'excepció del qual

s'acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la

mercadotécnica directa.

L'interessat tindrà dret a la portabilitat a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre

responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s'efectuï per mitjans automatitzats

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles a la seu electrònica d'aquesta entitat

o remetent a aquesta un escrit per correu postal.

Tràmit electrònic (pot consultar per nom de tràmit en la següent url: http://caldesdemalavella.eadministracio.cat/dossier)

Sol·licitud de Rectificació, Oposició o Cancel·lació dels Drets de Caràcter Personal

Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública pels Ciutadans

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l'Autoritat de Control?

Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció

en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o bé accedint a la

seva seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Polítiques de cookies?

Podrà accedir a la política de cookies a la seu electrònica de l'Entitat: http://caldesdemalavella.cat/Ajuntament/politica-cookies

Tornar al principi