Menu

Proveïdors

En compliment dels terminis de pagament imposats per la llei 15/2010 de modificació de la llei 3/2004 per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.

I. la vista dels següents mandats legals:

Primer.-Dacord amb larticle de la llei 15/2010:

"3. Els Tresorers o,en el seu defecte,els Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada Ens local,que inclourà necessàriament el número quantia global de les obligacions pendents en les que sestiguin complint el termini.

4. Sens perjudici de la seva possible presentació debat en el Ple de la Corporació local, aquest informe haurà de remetres, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri dEconomia Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, dacord amb els seus respectius Estatuts dAutonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Aquests òrgans podran i gualment requerir la remissió dels citats informes.

Segon.- Alhora, larticle 5è del mateix text legal:

4. La Intervenció òrgan deEns local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà linforme trimestral al Ple regulat larticle anterior, una relació de les factures documents justificatius amb respecte els quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre no shagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de lobligació shagin justificat per lòrgan gestor labsència de tramitació dels mateixosEl Ple, en el termini de quinze dies comptats des de el dia de la reunió en què tingui coneixement daquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat detramitació.

Tercer.- Entrada en vigor del RDL 4/2013, en l’art. 33 modifica l’art. 4 de la llei 3/2004 disposant en l’apartat 3:

“els terminis de pagament indicats en els apartats anteriors podran ser ampliat mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un termini superior a 60 dies naturals.”

Per tant s’entén que el termini de pagament és de 30 dies des de la recepció per aprovar la factura i 30 dies des de l’aprovació per a procedir al pagament.  

Tornar al principi