Des del Servei de Gestió Tributària i Recaptació es treballa per facilitar el compliment  dels deures tributaris a la ciutadania. És objecte del servei dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, i facilitar als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries.

El tributs municipals , siguin impostos, taxes o preus públics estant  regulats a les corresponents ordenances fiscals. [Consulta les ordenances fiscals]

Al nostre municipi en funció de si la gestió dels tributs està o no  delegada al Consell Comarcal  de la Selva  ens haurem de dirigir al servei de recaptació del  Consell Comarcal de la  Selva  o a les Oficines Municipals.

Dades de contacte i horaris

CONSELL COMARCAL

AJUNTAMENT

Atenció personal al municipi:        

C. Sant Grau, 19

17455 Caldes de Malavella

 Telf: 972 47 20 09

 

Atenció personal a Santa Coloma de Farners:

Passeig de Sant Salvador, 19

17430 Santa Coloma de Farners

Telf:972 84 01 78 | 902 010 027

Fax: 972 84 21 01

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

www.selvatributs.cat

SERVEI DE RECAPTACIÓ

Cal Ferrer de la Plaça, entrant pel pati

Telf: 972 84 01 78

 

Dimarts, de 9h a 14 h
 Juny-juliol: dimarts i divendres, de 9h a 14 h

Dilluns a divendres, de 9h a 14h

Els dimarts, de 9 a 13 h

Tributs delegats al Consell Comarcal de  la Selva

Cal dirigir-se al Servei de Recaptació per a realitzar els tràmits i actuacions relacionats amb la gestió i recaptació dels  tributs  següents:

Visiteu la web del Consell Comarcal referent a les gestions tributàries de Caldes de Malavella www.selvatributs.cat.

Des d'aquest enllaç podreu consultar, entre d’altres, el calendari fiscal, fer consultes i tràmits del cadastre, descarregar-vos impresos, conèixer la normativa aplicable i alguns consells bàsics.

En  el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva hi podreu efectuar, entre altres els tràmits:

 • Recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment de tots els tributs i altres ingressos públics municipals.
 • Assessorament i informació als contribuents en l’acompliment de les seves obligacions fiscals.
 • Facilitació de gestions tributàries amb altres administracions (tràmits cadastrals, certificats de l’AEAT...).
 • Expedició de certificats (de béns, de pagament...).
 • Tramitació de beneficis fiscals.
 • Consulta i canvi de dades fiscals.
 • Tramitació i resolució de sol·licituds i recursos.
 • Domiciliació bancària de tributs.
 • Ajornaments i fraccionaments de pagament.

Tributs no delegats

A les oficines municipals  del C/ Vall·llobera  s/n hi podreu efectuar els tràmits relacionats amb:

 • Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus - vàlua):
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i taxes per llicències urbanístiques.
 • Taxa per utilització i aprofitament privatiu del domini públic: ocupació de la via pública per runes, mercaderies, material de construcció, tanques, bastides, vetlladors, terrasses amb taules i cadires i altres elements annexes; utilització de locals o espais municipals.
 • Taxa per la obtenció de certificats, compulsa documents, fotocopies i impressions, informes de la policia municipal...
 • Taxes pels serveis propis del cementiri municipal.
 • Taxa per la prestació del servei de la llar d’infants, aula de música, escola esportiva municipal i activitats físico – esportives  i de lleure.
 • Taxa per la tramitació de les activitats subjectes autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la Llei de prevenció i control ambiental.

La gestió i recaptació de la taxa per la retirada i transport de vehicles abandonats i estacionats defectuosa o abusivament a la via pública s’efectua directament, en el seu cas, a les oficines de la policia municipal.

La gestió i pagament dels preus públics establerts per a les diferents activitats o serveis (ús de la piscina pública i pistes de tennis municipals, compra de publicacions, activitats de l’espai jove Ca la Romana, publicitat radio municipal, assistència a visites teatralitzades, visites guiades i actuacions puntuals de teatre, cinema i altres generes culturals, etc., es durà a terme al lloc assenyalat en cada cas.

Enllaços d’interès

Descàrrega de documents